051-32234550

راه ارتباط با ما

09366661792

تماس بگیرید

 منو مخفی کد رمز ورود تمام تلویزیون های تعمیر در مشهد

منو مخفی کد رمز ورود تمام تلویزیون های تعمیر در مشهد

منو مخفی کد رمز ورود تمام تلویزیون های تعمیر در مشهد

رمز ورود به آپشن های مخفی تمامی تلویزیون های سامسونگ

تعمیر تلویزیون در مشهد روزیحلال

خدمات تعمیر پس از فروس ال جی سونی ایکس ویژن

منو مخفی کد رمز ورود تمام تلویزیون های تعمیر در مشهد
http://127.0.0.1/wp-tvroozihalal/

KS1ACS 2139TR – CS21A0QWT- CK-564BVR – CZ-21H12T
CS-25M6HNQ – CS-21S4WR – CS-21S1S CS-21D9
SAA5291PS/135
(STAND-BY) (DISPLAY) (MENU) (MUTE) (POWER ON)
POWER OFF
**************************************************
************************************************** ****************
KS1A
CS-20R1R – CS-2185R TV – CS-20R1R
TDA9381 PS/N1/3S0283 (SPM-802ERN3)
Tuner – TAEL-G253D I2C-AT24C08A
STBY-DISPLAY-MENU-MUTE-PWRON
POWER OFF
ADJUST
OPTION 50 84 80 00
RESET
ADJUST
1
SCT 14
SBT 13
BLR 10
BLB 6
RG 37
GG 25
BG 32
VSL 25
VS 33
VA 40
HS 40 SC 9
CDL 9
STT 3
SPP 0
PDL 15
NDL 9
PSR 2
NSR 5
AGC 23
VOL 10
LCO 0

TXP 9

Service Mute

OPTION
Option Table : 50 84 80 00
1. LNA : ON
2. SYSTEM : CS (….)
3. AUDIO : MONO
4. JACK : RCA
5. ZOOM : NOR/ZOOM/16:9
6. AUTO POWER : ON
7. SBL : OFF
8. 2ND SIF : ON (….)
9. HOTEL MODE : OFF
10. BKS : OFF
11. HING DEVIA : OFF
**************************************************
************************************************** ****************
KS2A
CS2902,CS-21AOWTQ
SDA5555
VDP3120B
(STAND-BY) (DISPLAY) (MENU) (MUTE) (POWER ON)
POWER OFF
(STAND-BY) (INFO) (MENU) (MUTE) (POWER ON)
POWER OFF
**************************************************
************************************************** ****************
KS3A
CS25M6HNQ
SDA555X
PIC.OFF—>DISPLAY—>MENU—>MUTE—>PIC. ON
**************************************************
************************************************** ****************
KS7A
CS-29K10MQQ
VCT49X3E PY E 1000 (T-ETRASF 1002)
(STAND-BY) (INFO) (MENU) (MUTE) (POWER ON)
POWER OFF
**************************************************
************************************************** ****************
KS9A
CS-15N11MJQ
STAND_BY–DISPLAY–MENU–MUTE–POWER ON
POWER OFF
**************************************************
************************************************** ****************
KS9A (P)
.S14H2 – CB15R2X – CS20H2 – CB20R1X – CB21F5X – CB21DBCX –
CS21M16M QZXNWT-CS21M20M QZXNWT
**************************************************
************************************************** ****************
STAND-BY (POWER OFF) – DISPLAY-MENU-MUTE-POWER ON
ADJUST
OPTION
G2 ADJUST
RESET
+/- CH +/- Vol
**************************************************
************************************************** ****************
KS9B
CS-21M6MQQ
TDA9594PS/N1/5I (SPM-836EE1 03/06/10/4L/09)
STAND-BY (POWER OFF) – DISPLAY-MENU-MUTE-POWER ON
ADJUST
OPTION
G2 ADJUST
RESET
+/- CH +/- Vol
**************************************************
************************************************** ****************
KSBA
21Z43ZGQ
TDA12176PS
(STAND-BY) (INFO) (MENU) (MUTE) (POWER ON)
**************************************************
************************************************** ****************

L63A

SP-61L2HR
STAND_BY–DISPLAY–MENU–MUTE–POWER ON
POWER OFF
**************************************************
************************************************** ****************
L63A
SP-43L2HR
POWER OFF – INFO – MENU – MUTE – POWER ON
**************************************************
************************************************** ****************
P1B
CB5373Z/UKV
Z8933212PSC-R1971 (SZM-137M3), SAA5290ZP-020
(STAND BY) (P.STD) (HELP – ?) (SLEEP) (POWER)
(STATUS)
**************************************************
************************************************** ****************
S15A
CK2139XR
SAA5291PS-097
(sleep)
ADJUST
OPTION
RESET
V-, V+ P-, P+.
Adjust: AGC 9, VCD 80, SBT 8, SCT 10, SCR 10, TSC 13, SC 12, RG 47, GG
32, BG 34, CDL 4, LU 0, PSL 32, PVS 32, PVA-42, PHS-40,
OPTION (sleep)
(Factory)
**************************************************
************************************************** ****************
S16A
CS-29K5ZQQ
TDA 12025PQ/N1F80
POWER OFF
INFO – MENU – MUTE – POWER ON
**************************************************
************************************************** ****************
S51A
CK-2199X3X/VWT CK-22B4VR-CK-22B5SXR, CK-25D4V3X/BWT, CK-
25D4VR, CK-28C7VD3X/XEH, CK-2902NXR, CK-2902SXR, CK-
29D4V3X/BWT, CK-29D4V3X/NWT, CK-29D4VR, CK-30D5X3X/NWT, CK-
564BVR3S/NWT, CK-565BSR3S/NWT, CK-566BSX3S/NWT, CK-
567BV3X/BWT, CK-568BSX3S/NWT, CK-568BSX3X/NWT, CK-
6202X3S/NWT, CK-6202X3X/BWT, CK-62D4V3X/BWT, CK-7202SX3S/NWT,
CK-72D4V3X/BWT, CK-765DSX3X/NWT, CK-765DSXR SAA5291PS/135
[STAND-BY] [DISPLAY] [MENU] [MUTE] [POWER ON]
[POWER OFF]
MAC – 1310 C1-65A
**************************************************
************************************************** ****************
S56A
CZ-29M64N, CS-21M6, CS-21S8MHQ
TDA9594PS/N1/4I1021 (SPM-836EE)
PICTURE OFF, DISPLAY, MENU, MUTE, PICTURE ON
**************************************************
************************************************** ****************
S63B(P)
Shine2
CW29Z308T***EC
Info . Menu . Mute . Power On
**************************************************

منو مخفی کد رمز ورود تمام تلویزیون های تعمیر در مشهد
************************************************** ****************
S65A
P9050L;CXA2165Q;TW9906;SMP6773
INFO, FAKTORY, FAKTORY
MENU
**************************************************
************************************************** ****************
SCT11A
CS-5038Z
SZM-139M3. M52039SP
(STAND BY) (P.STD) (HELP – ?) (SLEEP (POWER)
(POWER OFF)
**************************************************
************************************************** ****************
SCT11B — SCT12B — SCT13
CK5038ZR – CK271WP – CK6202 – CK7202 – CK-5379ZR – CK6271WP –
CK331EZR48- CK333EZR4X – CK3366ZR4X/BWT – CK3373ZR4X/BWT –
CK501EZR4X – CK503EZR4X/BWT- CK5066ZR4X/BWT- CK-
5039ZR4X/NWT- CK-5385ZR – SC-3339Z
SPW149-01 Z8933212PSC
(STAND BY) (P.STD ) (HELP-?) (SLEEP) (POWER)
(HIDDEN)
**************************************************
************************************************** ****************
SCT-11D
CK-3338ZR1BWX – CK-3373TR1BWX – CK-3373ZR1BWX – CK-
5038ZR1BWX – CK5073ZR1BWX – CK-5373ZR1BWX – CK-5079ZR1UKCX –
CK-5085ZR1/ZBR1/TBR1BWX –
CK-5339ZR1/TBR1/TRB1BWX – CK-5379TR1/ZR1UKCX – CK-
5385TR1/ZR1/ZBR/Tbr1BWX
(STAND BY) – (P.STD ) – (MENU) – (SLEEP) – (POWER ON)
(STAND BY) – (P.STD ) – (HELP) – (SLEEP) – (POWER ON)
**************************************************
************************************************** ****************
SCT-51A – SCT-52A
CS7272 CS6277 .S7277 CS-721, CS-723
RM132ER-SSOM132ER (CXP85340A-152S/176S)
(PICTURE OFF) (SLEEP) (P.STD) (MUTE) (PICTUPE ON) (STATUS)
**************************************************
************************************************** ****************
SCT57A
CK-7202WTR
STAND-BY –> P.STD –> HELP –> SLEEP –> POWER ON.
STATUS.
SAA5291PS-135
POWER ON, DISPLAY factory
**************************************************
************************************************** ****************
SCT57B
CK-22B5SXR CK-565BSXR
SAA5291PS-135
(DISPLAY)
(factory)
**************************************************
************************************************** ****************
SCT57C
STAND-BY –> P.STD –> HELP –> SLEEP –> POWER ON.
**************************************************
************************************************** ****************
SCV11A SCV11D
TVP3350, TVP5050, TVP5350, TW33501S
( STAND BY) (P.STD) (MENU) (SLEEP) (POWER ON)
POWER OFF
**************************************************
************************************************** ****************
SK15
CS-29A6HTR PLANO
(STAND BY) (DISPLAY) (P.STD) (MUTE) (POWER ON)
POWER OFF
**************************************************
************************************************** ****************

منو مخفی کد رمز ورود تمام تلویزیون های تعمیر در مشهد

VC20EO

LM20M21C
POWER OFF – INFO – MENU – MUTE – POWER ON
POWER OFF
**************************************************
************************************************** ****************
Z68
CI5937AN – CI6837AN
Video prefer – A/V – Sleep timer – Power
**************************************************
************************************************** ****************
Z68
SIM131
(AV) (SLEEP TIMER) (POWER)
POWER OFF
***************************************************
************************************************** ***************
Z70
CK-6271WP – CK-7271WP
SIM 131-1 C69532Y
PCK53R15
(MUTE) (1) (8) (2) (Power)
CS-29K10MQQ
Info, Menu, Mute, Power
CS-21K3ST
(STANBY) (MUTE) (1) (8) (2) (POWER ON)
POWER OFF
CB14FZ SAMSUNG CB14FZ? – PAL 5,5.
Display, P.Std, Mute, Power
CZ-14F-12T – CW-21M63N
SDA5555
(Display), (Menu), (Mute), (Power)
POWER OFF
LCD LE20S52, LE40S71B
STAND-BY – INFO – MENU – MUTE – POWER

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.